Millistes tingimustes säilitatakse Eesti riigietalone?

Mis on riigietaloni labor? 

Riigietaloni labor on juriidiline isik, kellega majandus- ja kommunikatsiooniminister on sõlminud halduslepingu mõõteseaduses nimetatud ülesannete täitmiseks, või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas hallatav riigiasutus, mis vastavalt oma põhimäärusele täidab riigietaloni labori ülesandeid. (1, lk 33)

Riigietalonide põhifunktsioon

Riigietalonide põhifunktsioon on majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud riigietalonide mõõtevõime – ulatuse ja määramatuse – tagamine teenuste osutamisel. Mõõtevõime tagamisel on võrdselt tähtsad kolm tegurit: seadmed, laboritingimused ja personal. Riigieraldisest kaetakse kulud seadmete hooldusele, laboritingimuste tagamisele riigietalonide säilitamisel ja kasutamisel ning laboritöötajate personalikulud. (1, lk 34)

Milliseid ülesandeid riigietaloni labor täidab?

Riigietaloni labor täidab järgmisi ülesandeid:

 • riigietaloni soetamine, säilitamine, kalibreerimine ja kasutamine;
 • akrediteerituse säilitamine vastavas mõõtevaldkonnas;
 • riigietalonide arendamine kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri otsuste ja soovitustega;
 • oma metroloogilise tegevuse rahvusvahelise ekvivalentsuse tagamine peamiselt rahvusvaheliste võrdlusmõõtmiste kaudu;
 • riiklike vahendite sihtotstarbeline ja majanduslikult säästlik kasutamine vastavalt oma põhitegevusele;
 • metroloogia keskasutuse korraldatavates võrdlusmõõtmistes osalemine.

Eestis on riigietaloni laboriks AS Metrosert, kellega majandus- ja kommunikatsiooniminister on sõlminud halduslepingu. Eesti Vabariigi riigietalonid tagavad mõõtmiste jälgitavuse neljas mõõtevaldkonnas:

 • massis;
 • pikkuses;
 • temperatuuris;
 • elektrilistes suurustes.

Õhu liikumise kiiruse, õhuniiskuse, ülerõhu, valgustiheduse, spektraalse läbipaistvuse, etanooli sisalduse ja elektrilise võimsuse mõõtmise usaldusväärsuse tagamiseks on riik nendes mõõtevaldkondades nimetanud tugietalonid (2).

Riigietalonide säilitamine

Riigietalonide mõõtevõime säilitamisel kasutatavad seadmed on paigutatud laboriruumidesse, millele on seatud kõrgendatud nõudmised vastavalt valdkonna eripäradele. Riigietalonide laboriruumid paiknevad AS Metrosert ruumides. Massi-, pikkuse- ja elektrilaboris on oluline tagada temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse stabiilsus, aga järgida ka ruumi puhtuse nõudeid. Lisaks on täpsetel massi- ja pikkuse mõõtmistel vajalik vibratsiooni madal tase. Temperatuuri riigietaloni laboris on olulise nõudena tarvis täita kohtventilatsiooni kindlustamine tööks aurava termostaadivedelikuga temperatuuriväärtustel, mis on kõrgemad kui +100 °C. Elektrilabori ruumi ümbritseb elektromagnetlainete varjestus häirete vältimiseks elektriliste suuruste tundlikel mõõtmistel (1, lk 38).

Millised on riigietaloni laborite keskkonna nõuded ja tingimused?

Alalispinge ja elektrilise takistuse riigietalonide laboriruumi nõuded (4)

 • Laboril on ainult üks sissepääs, selle uks on lukustatav ja juurdepääs on piiratud arvul ASi Metroserdi töötajatel. 
 • Labor on ekraneeritud elektromagnetkiirguse häiringute suhtes vaskplekiga, sumbuvus sageduse piirkonnas 100 MHz-2 GHz on 60 dB.
 • Labor on jaotatud vaheseinaga kaheks. Stabiilsema keskkonnatingimustega ruumis (22 m2) asuvad etalonseadmed ning eelruumis (23 m2) ühiku edastamisel kasutatavad mõõtevahendid. Labor on varustatud piisava elektrivõimsusega.
 • Suhteline õhuniiskus on vahemikus (40…50) %rh ja stabiilsus ±5 %rh.
 • Temperatuur on vahemikus 22,5 °C…23,5 °C ja stabiilsus ±1 °C.

Massi riigietaloni laboriruumi nõuded (5)

 • Laboriruumi võib tinglikult jaotada kolmeks:
  • mõõteruumiks, mis ilma väliste akendeta ja asub maapinnal eemal hoone välisseintest. Mõõteruumis on 4 graniitlauda, kapid etalonvihtide ja kalibreeritavate vihtide säilitamiseks ning olulisemate dokumentide hoidmiseks, töölaud seadmete ülevaatuseks;
  • eesruumiks, kus on hoiukarbid 50 kg vihtide hoidmiseks;
  • mõõteruumiks suuremate vihtide kalibreerimiseks, mis on varustatud lakke kinnitatud, juhtrelsil liikuva elektrivintsiga.
 • Laboril on ainult üks sissepääs, selle uks on lukustatav ja juurdepääs on piiratud arvul ASi Metroserdi töötajatel.
 • Stabiilne mõõteruum on tolmuvaba (ISO klass 8 tasemel kooskõlas standardiga ISO 14644-1), mistõttu laboriõhku filtreeritakse sobiva filtrite süsteemiga (lõppastmes F9/EU9) ja ruumide kasutamisel ning puhastamisel järgitakse kindlaid eeskirju.
 • Ventilatsiooni- ja konditsioneerisüsteem vähendab tuulerõhu järsu muutusega seotud efekte.
 • Valgustuseks kasutatakse minimaalselt soojust eraldatavaid tolmuvabas korpuses valgusteid, mis põlevad ööpäev läbi.
 • Temperatuur on vahemikus 18 °C…23 °C.
 • Ruumide temperatuuristabiilsus 12 tunni jooksul on vahemikus ±0,5 °C.
 • Suhteline niiskus on vahemikus (40… 60) %rh.
riigietaloni labor

Pikkuse riigietaloni laboriruumi nõuded (6)

 • Labori õhustuseks kasutatav välisõhk on filtreeritud F7 klassi filtriga (EVS-EN 779), et tagada õhu puhtus. 
 • Suuremate tolmuosakeste sisalduse suurenemise vältimiseks kasutatakse kleepuvat jalamatti.
 • Vibratsiooni peab hoidma sagedustel f=(1 … 5) Hz maksimaalne kiirus
  v < 3 μm/s ja sagedustel f > 5 Hz maksimaalne kiirendus a < 0,1 mm/s2.
 • Otsmõõtude kalibreerimisel tuleb temperatuuri mõõtmiste tööalas hoida (20,0 ±0,5) °C ning selle stabiilsus peab olema 0,3°C/h. Suhteline õhuniiskus peab olema (50 ±5) %rh.
 • Joonskaalade kalibreerimiste tööalas tuleb temperatuuri hoida tasemel (20 ±2) °C, temperatuuri stabiilsus peab olema 1 °C/h ja suhteline õhuniiskus (20…70) %rh.

Temperatuuri riigietaloni laboriruumi nõuded (7)

 • Tuleb jälgida ruumide paigutust, kliimatingimuste tagamist ja isoleerimist teistest, käidavamatest ruumidest.
 • Tuleb hoiduda otsese päikesevalguse langemisest laboriakendele/seintele, mis võimaldab efektiivsemalt saavutada temperatuuri ja õhuniiskuse stabiliseerimist ruumis.
 • Aknad ei tohi olla laiad (mitte üle 1 m) ja neid võiks olla kuni 2 labori kohta.
 • Ruumide kõrgus peab olema piisav (soovitatavalt vähemalt 3,2 m).
 • Koridorid laborite vahel peavad olema piisavalt laiad (soovitatakse vähemalt 2,3 m) mõõtevahendite ja seadmete vabaks transpordiks.
 • Eraldi konditsioneerimine ei ole tarvilik, kuid on rakendatud kohtäratõmmet .
 • Temperatuur peab olema vahemikus 20 °C…25 °C ja stabiilsus ±2,0 °C.

Etalonihoidjale esitatavad nõuded (3)

Etalonihoidja peamine eesmärk on riigietalonbaasi korrashoid, sihipärane kasutamine, plaaniline uurimistöö ja arendustegevus, osalemine rahvusvahelises koostöös, võrdlusmõõtmiste ja täiendõppe korraldamine oma mõõtevaldkonnas.

Kõikidelt etalonihoidjatelt nõutakse kõrgharidust, soovitavalt reaalainetes, ja kasuks tuleb mõõteteaduse tundmine, sõltudes valdkonnast, kuid oluline on ka metroloogiaalane täiendkoolitus ning 2-aastane erialane töökogemus.  

Etalonihoidja ülesandeks on oma valdkonnas töö juhtimine ja korraldamine, etalonbaasi korrashoid, mõõtevahendite nõuetekohane kalibreerimine kõrgel tehnilisel tasemel ning sellega seonduva dokumentatsiooni korrektne vormistamine. Lisaks vastutab etalonihoidja võrdlusmõõtmiste ja täiendõppe korraldamise eest oma mõõtevaldkonnas. 


Allikad:

 1. Metroloogia infrastruktuuri, metroloogia mõjude ning mõõteteenuste hetke- ja arendamisvajaduste uuring, 2011
 2. https://adr.rik.ee/mkm/dokument/6487780 
 3. AS Metroserdi ametijuhendid
 4. Alalispinge ja elektrilise takistuse riigietalonide laboriruumi nõuded
 5. Tehnilised nõuded massi etalonlaborile
 6. Pikkuse riigietaloni laboriruumi nõuded
 7. Temperatuuri riigietaloni laboriruumi nõuded
 8. ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments — Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration