Mis on metroloogia keskasutus?

Metroloogiat kui teadusharu võib õigustatult pidada üheks esimeseks, mis on ühtsel alusel tunnustatud kogu maailmas. Selleks ühtseks aluseks on 20. mail 1875. a sõlmitud Meetrikonventsioon riikidevahelise leppena. Lepe allkirjastatakse riigi nimel ning seda saab teha vaid üks asutus – metroloogia keskasutus (i.k. universaalne vaste on National Metrology Institute). Eesti taasiseseisvumisel alustas selles suunas tööd Riigi Metroloogiakeskus, mille võttis 2000. a üle AS Metrosert ja viis Eesti metroloogia maailmaareenile 2005. a, kui meie riik ühines Meetrikonventsiooniga.

Sellega seoses kaasneb nii erilisi õigusi kui ka kohustusi, mille seas üheks tähtsaimaks on näidata rahvusvaheliselt ja korraldada riigisiseselt mõõtetulemuste katkematu seostatus ja metroloogiline jälgitavus rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi SI mõõtühikutega kõigis olulisemates eluvaldkondades.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud pikaajalise lepingu alusel täidab Eesti metroloogia keskasutuse funktsioone AS Metrosert. Üldistatult on metroloogia keskasutus ühtne allikas mõõtetulemuste jälgitavusele ja selle tagamiseks vajaliku tegevuse koordineerija Eesti Vabariigis.

Mis on metroloogia keskasutuse eesmärk?

Vastavalt mõõteseaduse § 18 lg-le 4 täidab metroloogia keskasutus järgmisi ülesandeid:

 1. korraldab riigietaloni kalibreerimist ning koordineerib riigi finantseeritava tugietaloni perioodilist kalibreerimist ja võrdlusmõõtmist rahvusvahelise või teise riigi etaloniga võrdlemiseks;
 2. esindab valdkonna eest vastutava ministri volitusel Eestit Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes metroloogiaorganisatsioonides;
 3. koordineerib riigietaloni laborite arendus- ja teadustegevust;
 4. koostab ja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile riigietaloni arendusplaani ning aruande;
 5. korraldab kalibreerimis- ja taatluslaborite vahelist võrdluskalibreerimist;
 6. korraldab metroloogiaalast koolitust;
 7. osaleb metroloogia valdkonnas toimuvas standardimises ja eestikeelse terminoloogia korrastamises;
 8. on võimeline täitma mõõteseaduse §-s 19 nimetatud ülesandeid, st riigietaloni laborilt nõutavaid ülesandeid.

Metroloogia keskasutuse üheks ülesandeks on koordineerida riigietaloni laborite arendus- ja teadustegevust.

Eesti Vabariigis on majandus- ja taristuministri käskkirjaga “Riigi- ja tugietalonide kinnitamine” (14.06.2019) kinnitatud riigietalonid neljas mõõtevaldkonnas.

Riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord, nende säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu ning riigi- ja tugietalonide nimistu on kehtestatud majandus- ja taristuministri 18.04.2019 määrusega.

Metroloogia keskasutuse kuuluvus ja koostöö teiste metroloogia valdkonna organisatsioonidega

AS Metrosert metroloogia keskasutusena esindab Eestit täisliikmena Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsioonis EURAMET e.V..

EURAMET on Euroopa-ülene metroloogiaorganisatsioon, mis koordineerib Euroopa riiklike metroloogia keskasutuste ja metroloogiainstituutide koostööd ning mille tegevuse eesmärkideks on:  

 • tagada juurdepääs SI primaaretalonidele;

 • koordineerida riigietalonide võrdlusmõõtmisi;

 • korraldada koostööd metroloogia-alastes uuringutes ja arengutes;

 • võimaldada tehniliste võimaluste ühiskasutamist;

 • arendada tehnilist kompetentsi ja kvaliteedisüsteeme.

Organisatsiooni eesmärk on arendada rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist mõõtmise infrastruktuuri Euroopas.
AS-i Metrosert kaudu on Eesti esindatud kaheksas EURAMET-i tehnilises komitees.

Metrosert on Euroopa metroloogiauuringute ja innovatsiooniprogrammi EURAMET/EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) asutajaliige. 2020. a novembri seisuga osaleb AS Metrosert seitsmes EMPIR metroloogiaprojektis.

EURAMET-i ja selle liikmete visioon on tagada Euroopa metroloogia-alase võimekuse liidripositsioon maailmas, mis rajaneb kõrgetasemelisele teadustööle ja mõjusale kaasavale taristule, mis oleks võimeline kiiresti reageerima lõppkasutaja vajadustele. EURAMET-i metroloogiavõrgustikud toetavad selle eesmärgi saavutamist ja AS Metrosert metroloogia keskasutusena osaleb kolmes Euroopa metroloogiavõrgustikus:

 • EMN-SEG: European Metrology Network on Smart Electricity Grids (2019)

 • EMN-Q: European Metrology Network for Quantum Technologies (2019)

 • EMN – SSNE: European Metrology Network (2020)

Metrosert on Meetrikonventsiooni raames alla kirjutanud kalibreerimis- ja mõõtetulemuste vastastikuse tunnustamise leppele CIPM MRA ja osaleb aktiivselt Meetrikonventsiooni liikmesriikide metroloogia keskasutuse direktorite koostöös.