Metroloogiapäev 2022

20. mail on rahvusvaheline metroloogiapäev, millega tähistatakse meetrikonventsiooni allkirjastamise aastapäeva. 1875. aastal seitsmeteistkümne riigi esindajate poolt allkirjastatud meetrikonventsioon lõi aluse ülemaailmselt ühtsele mõõtesüsteemile, mis toetab teadusavastusi ja innovatsiooni, tööstust ja rahvusvahelist kaubandust, samuti elukvaliteedi parendamist ning globaalse keskkonna kaitset. Meetrikonventsiooni esialgne eesmärk ühtsustada mõõtmisi kogu maailmas on tänapäeval jätkuvalt sama oluline kui 1875. aastal.

2022. aasta rahvusvahelise metroloogiapäeva teema on “Metroloogia digiajastul”. Teema valiku põhjuseks on digitaaltehnoloogia olulisus tänases ühiskonnas, mis mõjutab otseselt meie kõigi igapäevaelu.

Maailma metroloogiapäeva projekti teostavad ühiselt BIPM (International Bureau of Weights and Measures) ja OIML (International Organization of Legal Metrology).

metroloogiapäev 2022

BIPM ja OIML direktorite pöördumine

Metroloogia digiajastul

Digitaalse tehnoloogia kasutuselevõtt muudab meie ühiskonda põhimõtteliselt. Digitaalne tehnoloogia muudab protsesse tõhusamaks ja loob uusi võimalusi. Digipööre on üks põnevamaid ühiskondlikke trende, millele iseloomulikke kiireid muudatusi me igapäevaselt kogeme.

Üks digipöörde nurgakividest on avatud ja läbipaistev andmevahetus. On tähtis, et kui andmeid on tarvis kasutada, on need kergesti leitavad ja juurdepääsetavad. Andmete formaat peab olema korduvkasutatav ja tagama koostalitlusvõimelisuse. Andmeid, mis nendele tingimustele vastavad, nimetatakse FAIR-andmeteks – need peavad olema leitavad (Findable), juurdepääsetavad (Accessible), koostalitlusvõimelised (Interoperable) ja korduvkasutatavad (Reusable). Kui andmed vastavad FAIR põhimõtetele, võib neid pidada usaldusväärseteks ja need saavad olla avaandmetel põhinevate lähenemiste aluseks.

Et tõsta informatsiooni kasutamise efektiivsust digitaalses maailmas, on tarvis, et kogu info oleks kättesaadav formaatides, mis ei ole mõeldud mitte ainult inimestele, vaid mida suudavad lugeda ka masinad. Kui info on masinloetav, siis saavad masinad selle alusel tegutseda ning seda saab kasutada uute tehisintellekti rakenduste alusena.

Digipöörde võimalusi saab kiiremini ära kasutada, kui globaalset kvaliteedi infrastruktuuri kohandatakse FAIR põhimõtetest lähtuvaid andmeid tootvate uute tehnoloogiate kasutuselevõtu soosimiseks. Metroloogia ehk teadus mõõtmisest ja selle rakendamine on nii riikliku kui ka rahvusvahelise kvaliteedi infrastruktuuri keskmes. Metroloogias on juba alanud protsess, mille käigus tagatakse üleminek digitaalse majanduse nõudmistele vastavatele meetoditele.

Üks parimaid näiteid digipöördest metroloogias on Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Komitee (CIPM) töö digitaalse SI raamistiku loomisel. Raamistik tugineb rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhimõtetele, sealhulgas SI-brošüüris kokkulepitud andmeformaatidele nii väärtuste, ühikute kui ka mõõtemääramatuse kohta. Digitaalne SI raamistik võimaldab riiklikel metroloogia keskasutustel, Rahvusvahelisel Kaalude ja Mõõtude Bürool (BIPM) ja teistel seotud organisatsioonidel avaandmeid kasutades ning tarkvara ja teenuseid arendades tugineda SI ühikute süsteemile. Sellist tüüpi teenused muudavad andmed kättesaadavaks analüüsi jaoks, mis omakorda parandab andmete kvaliteeti ja läbipaistvust. Digitaalse SI raamistiku tulemuseks on uued digitaalsed rakendused, mida arendatakse SI ühikute süsteemile tuginevas laiemas metroloogiakogukonnas ning uurimisvaldkondades.

Digitaalse SI raamistiku rakendamine tööstuses ning selle viimine tarbijateni on kaasava ja usaldusväärse digipöörde lahutamatu osa. Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Organisatsioon (OIML) uurib viise, kuidas rakendada digitaalseid põhimõtteid ja head tava dokumendistandardites ning tehnilistes eeskirjades nende loomisest alates. Digitaalne vastavussertifikaat, mis lähtub FAIR põhimõtetest, on osa sellest protsessist. Digipööre metroloogias võib metroloogiakogukonnale tuua palju kasu. Näiteks võib see kiirendada mõõtevahendite ja teenuste turule tulekut ja vähendada viivitusi, mis on seotud uute teenuste ja toodete turule lubamisega. See omakorda aitab kaasa innovatsioonile, toodete võimekusele kohaneda turu nõudmistega ning kestlikkusele.

BIMPi ja OIMLi jaoks saab digitaliseerimise eesmägi täitmine olema kahetine. Me muudame oma tegevusi ja teenuseid, mis omakorda tagab, et kõik, kes kasutavad mõõtmisandmeid, saavad tugineda meie loodud digitaalsetele alustele. See teekond on nii edumeelne kui ka kaasahaarav ja me soovime seda jagada kõigi huvirühmadega.

Martin Milton
Director of the BIPM

Anthony Donnellan
Director of the BIML