Metroloogia taristu Eesti Vabariigis

Metroloogia tagab, et mõõtmiste tulemused oleksid kvaliteetsed ja usaldusväärsed ning selleks on vajalik tugev metroloogiline taristu. Selle süsteemi peamiseks eesmärgiks võib pidada kindlust, et mõõtmistel saadavad tulemused oleksid jälgitavad ja võrreldavad, et mõõtemääramatus oleks sobilik ning et mõõtemetoodikad ja kompetents oleksid piisaval tasemel.

Kohaliku metroloogia taristu areng

Tänapäevase riikliku metroloogilise taristu loomine algas Eesti taasiseseisvumisega 1990. aastate alguses. 1990. aastatel loodi või korraldati ümber juba varasema riigikorra ajal eksisteerinud organisatsioonid, mille ülesanneteks oli mõõtevahendite kontrollimine, standardimine, legaalmetroloogia koordineerimine ja järelevalve, laborite hindamine ja riigietalonide hoidmine. Aastaks 2000 oli taristu välja kujunenud ja püsinud siiani suuremate sisuliste muudatusteta. Euroopa liidu Phare programmi toel õnnestus aastaks 2004 koostada riiklik metroloogia arengukava 2004-2007 ja sisustada AS Metrosert, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli metroloogialaborid ajakohase mõõteaparatuuriga.

Vastavalt mõõteseadusele on Eesti Vabariigi põhieesmärgid metroloogia korraldamisel: rahvusvahelisele mõõtühikute süsteemile (SI) vastavate mõõtühikute kasutamine ja väärtuste edastamine; mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise aluste määramine;  legaalmetroloogiline kontroll ja mõõtevahendite vastavushindamine; metroloogilise taristu loomine ja haldamine; mõõtmistegevuse riikliku järelevalve korraldus.

Nende põhiülesannete korraldamiseks ongi loodud kohalik taristu, kuhu kuuluvate organisatsioonide eesmärk on tagada mõõtmiste rahvusvaheline tunnustatus. Metroloogia taristu Eestis moodustavad:

 • metroloogia keskasutus;
 • riigietaloni labor;
 • tugietaloni laborid;
 • legaalmetroloogia asutus;
 • akrediteerimisasutus;
 • akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid;
 • taatluslaborid;
 • teavitatud asutused.

Metroloogia keskasutus

Metroloogia keskasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas hallatav riigiasutus, mis sai Eestis loodud mõõteteenistuse toimimise rahvusvahelise demonstreerimise ja suhtluse eesmärgil. Euroopa Liidu liikmena on Eestil kohustus olla Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsiooni EURAMET e.V. aktiivne liige. EURAMET e.V eesmärk on tagada juurdepääs SI primaaretalonideni, koordineerida riigietalonide võrdlusmõõtmisi, korraldada koostööd metroloogiaalastes uuringutes ja arengutes, võimaldada tehniliste võimaluste ühiskasutamist, arendada tehnilist kompetentsi ja kvaliteedisüsteeme. EURAMET liikmelisuse säilitamiseks on oluline täita mõõteseaduse põhjal kokku lepitud siseriiklikke ülesandeid. Eesti metroloogia keskasutus on AS Metrosert, mille ülesanded on:

 • korraldada ja koordineerida riigietalonide kalibreerimist ja võrdlusmõõtmist;
 • koordineerida riigietaloni laborite arendus- ja teadustegevust;
 • korraldada kalibreerimis- ja taatluslaborite vahelisi võrdluskalibreerimisi;
 • osaleda metroloogia valdkonnas toimuvas standardimises ning korraldada metroloogiaalast koolitust;
 • esindada Eestit Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes metroloogiorganisatsioonides.

Riigietaloni labor

Riigietaloni labor on mõõtevaldkonnas sooritatavate mõõtetulemuste jälgitavuse allikaks ja selle järjepidevuse tõendamiseks tuleb pidevalt osaleda rahvusvahelistes võrdlusmõõtmistes. Nendes laborites toimub ka riigietalonide mõõtevõime arendamine vastavalt mõõtevahendite tehnilisele arengule. Eestis on riigietaloni labor osa metroloogia keskasutusest, kindlustades tehnilise kompetentsi vahetu toe ülesannete täitmisel. Riigietaloni labor soetab vajalikud seadmed, säilitab, kalibreerib ja kasutab neid, säilitab akrediteeringu vastavas mõõtevaldkonnas, arendab riigietalone kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri otsuste ja soovitustega, tagab oma metroloogilise tegevuse rahvusvahelise ekvivalentsuse, peamiselt rahvusvaheliste võrdlusmõõtmiste kaudu, ning kasutab riiklikke vahendeid sihtotstarbeliselt ja majanduslikult säästlikult vastavalt oma põhitegevusele. Lepingu alusel haldab riigietaloni labor nelja riigietaloni.

Tugietaloni labor

Tugietaloni labor on juriidiline isik, kellega majandus- ja kommunikatsiooniminister on sõlminud halduslepingu labori parima mõõtevõime säilitamiseks kindlas mõõtevaldkonnas. Tavaliselt luuakse tugietaloni labor pikkade traditsioonidega antud valdkonnas tegutsenud uurimisinstituudi, teadus-arendusasutuse või ülikooli juures. Praegu on ametlikeks tugietalonide laboriteks Eestis AS Metrosert ja Tartu Ülikooli Katsekoda. Tugietaloni labori ülesanneteks on säilitada halduslepingus kindlaksmääratud tugietalone ning võimaldada nende kasutamist, osaleda oma tasemele sobivates rahvusvahelistes võrdlusmõõtmistes ja korraldada oma mõõtevaldkonnas siseriiklikke võrdlusmõõtmisi.

Legaalmetroloogia asutus

Legaalmetroloogia asutuse põhiülesanneteks on kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite tüübikinnituse ja legaalmetroloogilise ekspertiisi läbiviimine. Legaalmetroloogia asutus tagab, et Euroopa ühisele turule ei jõuaks kasutusse mitteautomaatkaalude ja mõõtevahendite direktiivile mittevastavaid mõõtevahendeid. Seejuures on oluline Euroopa liikmesriikide omavaheline tihe suhtlus turule ilmuvate ja ilmunud mõõtevahendite kohta teabe kogumisel ja vahetamisel. Eestis täidab legaalmetroloogia asutuse ülesandeid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Nende põhitööks on teha legaalmetroloogilist ekspertiisi ning väljastada taatlemisele kuuluvate mõõtevahendite siseriiklikke tüübikinnitustunnistusi, tunnistada mõõteseaduses nimetatud juhtudel mõõtevahend taatluse läbinuks ja pidada nende mõõtevahendite andmekogu. Samuti on nende ülesanne osaleda legaalmetroloogia valdkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamisel ning teha ettepanekuid nende muutmiseks ja täiendamiseks, samuti osaleda legaalmetroloogia valdkonnas toimuvas standardimises ja eestikeelse terminoloogia korrastamises; osaleda legaalmetroloogia valdkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamises; valmistada ette ja viia ellu valdkonnaga seotud projekte, sealhulgas osaleda rahvusvaheliste projektide ettevalmistamises ja nende elluviimise korraldamises; esindada majandus- ja kommunikatsiooniministri volitusel Eestit Euroopa ja rahvusvahelistes legaalmetroloogia organisatsioonides ning nõustada teisi isikuid oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes.

Akrediteerimisasutus

Akrediteerimisasutus on loodud mõõtmistega seotud teenuste sõltumatuks hindamiseks, mille rolli täidab Eestis Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus. Sihtasutus tagab mõõtmiste jälgitavuse tõendamise akrediteerimise kaudu. Akrediteerimiskeskusel on kohustus olla Euroopa akrediteerimisorganisatsiooni EA liige. Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus kureerib laboritevaheliste võrdluskatsete korraldamist ning hindab ja tõendab mõõtja erialast pädevust. Kuna nüüd on MTÜ Eesti Standardikeskusega ühinenud Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus, siis põhitegevus akrediteerimise osas on alljärgnevalt kirjeldatu. Ühing viib läbi akrediteerimishindamisi (sh järelevalvehindamisi), uushindamisi ja mõõtetegevuse erialase pädevuse hindamisi.

Akrediteeritud kalibreerimis- ja katselaborid

Akrediteeritud kalibreerimis- või katselabor on juriidiline isik, kelle vastavust asjakohase laboritele pädevusnõudeid kehtestava rahvusvahelise standardi nõuetele on hinnanud ja positiivset tulemust tõendanud akrediteerimisasutus. Need laborid osutavad kalibreerimis- või katseteenust, mille tulemuste jälgitavus on tõendatud. Akrediteeritud labor on kohustatud tagama pideva vastavuse pädevusnõuetele ja akrediteerimisalaste rahvusvaheliste koostööorganite asjakohastele nõuetele ning osalema metroloogia keskasutuse ja Eesti akrediteerimisasutuse korraldatavates võrdluskatsetes, mis seonduvad labori akrediteerimisulatusse kuuluvate katse- ja mõõtemeetoditega. Akrediteeritusele viitamisel peab labor selgelt osutama, milliste teenuste osas ja millises ulatuses ta akrediteeritud on.

Taatluslaborid

Taatluslabori tegevusalaks on mõõtevahendite taatlemine.  Labor on taatlemiseks akrediteeritud inspekteerimisasutusena ning omab mõõtevahendi taatlemiseks vajaliku hariduse, väljaõppe ja kogemusega töötajaid. Samuti on taatluslaboril olemas mõõtevahendi taatlemiseks sobivad etalonid, seadmed ja ruumid ning standardne või valideeritud taatlusmetoodika. Labor ja iga tema töötaja ehk taatleja on majandus- ja kutsetegevuses sõltumatu taadeldava mõõtevahendi tootjast, tootja volitatud esindajast, importijast, levitajast ning selle mõõtevahendi ettenähtud otstarbel kasutajast.

Eestis olemas metroloogia taristu toimimiseks vajalikud asutused ja ettevõtted. Ülemaailmne metroloogiline taristu moodustub omakorda erinevate riikide metroloogilistest taristustest ning regionaalsetest ja ülemaailmsetest metroloogiaorganisatsioonidest.

Allikad:

 1. https://www.mkm.ee/sites/default/files/metroloogia_infrastruktuuri_uuring_2011.pdf
 2. https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018057
 3. https://www.mkm.ee/sites/default/files/riigi_ja_tugietalonide_kinnitamise_kaskkiri_0.pdf