Metroloogia taristu Eesti Vabariigis

Metroloogia tagab, et mõõtmiste tulemused oleksid kvaliteetsed ja usaldusväärsed ning selleks on vajalik tugev metroloogiline taristu. Selle süsteemi peamiseks eesmärgiks võib pidada kindlust, et mõõtmistel saadavad tulemused oleksid jälgitavad ja võrreldavad, et mõõtemääramatus oleks sobilik ning et mõõtemetoodikad ja kompetents oleksid piisaval tasemel. Kohaliku metroloogia taristu areng Tänapäevase riikliku metroloogilise taristu loomine algas Eesti taasiseseisvumisega …

Etalon – täpsus, mis on jälgitav

Enamik mõõtühikuid on tuletatud ajaloolistest kokkulepetest, sest miski looduses ei dikteeri, kui pikk peaks olema meeter, toll või isegi jalg (need on ju meil erineva suurusega). Erinevad etalonid kujunesid välja nii mugavuse kui ka vajaduse tõttu. Ühised kriteeriumid aitasid luua mõõtmisi reguleerivaid seadusi, et näiteks vältida kaubanduses pettusi, toetada tootmist jms. Samamoodi on etalonide tänapäevane …

Mõõtemääramatus metroloogias – mõõtmisega kaasnev teadmatus

Iga mõõtmise tulemuse kohta kehtib alati teatav ebakindlus. Mõõteteaduse mõistes on mõõtmistulemus täielik ainult siis, kui sellele on lisatud täpsuse ehk metroloogia keeles mõõtemääramatuse avaldus. Mõõtemääramatuse allikas võib olla kasutatav mõõtevahend, mõõdetava eseme omadused, koostatud mõõteprotseduur, ümbritsev keskkond, mõõtja oskused ja mitmed teised mõjurid. Kõikidest teadaolevatest allikatest põhjustatud määramatuse panuseid hinnatakse eraldi. Määramatuse hinnangud saadakse …

Eestis kasutusel olnud ja hetkel kasutusel olevad mõõtühikud

Eesti iseseisvuspäeva puhul kirjutame lähemalt põnevatest mõõtühikutest, mis meie riigis on kasutusel olnud ja mõnedest, mis ka praegu kasutust leiavad. Keskajal kasutati Eestis kohalikke mõõtühikuid, mis hiljem, 18. sajandil, Riia mõõtühikutega kõrvale tõrjuti. Samas 1845. aastal võeti ametlikult kasutusele hoopis Vene mõõtühikud, mis kehtisid 1929. aastani. Samal aastal võeti Eestis kasutusele meetermõõdustik (1). Nii on …

Metroloogia on toonud meid siia ja viib ka edasi

Metroloogia on ainulaadne ja oluline valdkond, mis tihti ilma suurema tähelepanuta jääb. Metroloogia on nagu õhk, mille vajalikkust märkame alles siis, kui seda väheks kipub jääma. Oskus täpselt mõõta ja teha seda korduvalt on selgelt kaasaegse tehnoloogial põhineva maailma nurgakivi. Nõnda on metroloogia jätkuv areng ning rakendamine olnud maailma muutvaks märkamatuks jõuks. Järgnevalt on kirjeldatud …

Sertifitseerida või mitte – selles on küsimus!

Standardi alusel sertifitseerimine on vabatahtlik ja tuleneb enamasti kas: kliendipoolsetest nõuetest (nt hanke tingimus); soovist olla eelistatud konkurentide ees; parendusvajadusest. Enam levinud on kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse-, aga ka toiduohutuse juhtimissüsteemid. Juhtimissüsteemi juurutamine on esimene samm ettevõtte protsesside läbimõtlemisel ja kirjapanemisel ning tegevuste korrastamisel. Juhtimissüsteemist peab saamaettevõtte abimees, mis aitab ettevõttel organiseeritumalt tagada oma tegevuste …

Temperatuuri mõõtmisest sotsiaalse distantseerumise ajastul ehk temperatuuri mõõtmisest distantsilt

Inimeste kehatemperatuuri mõõtmine töökohtades ja õppeasutustes on üks meetod, kuidas vähendada viiruse levikut. Seoses uue kooliaasta alguse ja SARS-CoV-2 viirusesse nakatanute arvu järjepideva kasvuga[1] suve lõpust alates on tegemist taas päevakohase teemaga. Kontaktivaba termomeetriga mõõdetakse soojuskiirgust Temperatuuri mõõtmiseks on kaks põhimõtteliselt erinevat viisi. Esimene neist, mis on tehniliselt lihtsam, on viia termomeeter uuritava kehaga kontakti. …

Metroloogia ehk mõõtmisteadus – vajalikkus, kasutusvaldkonnad ja olukord Eestis

Ehkki see nali on kulunud, oleks endiselt paslik alustada selgitusega, et metroloogia ei ole ilmastikuteadus (see on meteoroloogia), vaid mõõtmisteadus. Lühidalt öeldes hõlmab metroloogia mõõtmise kõiki aspekte, käsitledes mõõtühikuid, mõõtemeetodeid ja -vahendeid. Selle üks peamine roll ühiskonnas on majandusliku julgeoleku tagamine. Kuna avalikest allikatest ülearu palju eestikeelset infot metroloogia kohta ei leia, siis võtame alljärgnevalt …

Metroloogiapäev 2020 – “Mõõtmised rahvusvahelises kaubanduses”

2020. a rahvusvahelise metroloogiapäeva teemaks on „Mõõtmised rahvusvahelises kaubanduses“ („Measurements for global trade“). Teema valikuga soovitakse teadvustada mõõtmise tähtsust õiglases globaalses kaubanduses tagamaks toodete vastavust standarditele ja nõuetele ning rahuldamaks klientide ootusi kvaliteedile.  Laiemalt mängib metroloogia, mõõtmisteadus, keskset rolli teadusavastuses ja innovatsioonis, tööstuses ja rahvusvahelises kaubanduses, parendades elukvaliteeti ja kaitstes globaalset keskkonda. Rahvusvahelise metroloogiapäevaga tähistatakse …

BIPM direktori pöördumine

Mõõtmised rahvusvahelises kaubanduses. Kas oled kunagi mõelnud, kui palju on neid tooteid ja teenuseid, millega kaubeldakse üle maailma või kaalunud, kui palju energiat ületab piire elektri või gaasina. Te ei pruugi olla teadlikud täpsetest kogustest ning võite võtta mõõtmisi iseenesest mõistetavana, usaldades tootjaid, logistikaettevõtteid ja valitsusi selles, et tagatud on õiglane ja turvaline kaubavahetus. Õnneks …